Privacy beleid

Privacy verklaring.

Koos Rijsdijk auteur van het boek Wie is onze Stamvader en eigenaar van de gelijknamige website, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 • Contactgegevens Website: Https://www.hetontstaan.nl

 • Koos Rijsdijk is de Functionaris Gegevensbescherming van KORIJ als uitgever.

 • Hij/zij is te bereiken via Https://www.hetontstaan@gmail.com.

Hierna vindt u de richtlijnen die wij gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen. U wordt gewezen op de noodzaak deze richtlijnen zeer aandachtig te lezen.

Persoonsgegevens die wij verwerken;

 • KORIJ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.;

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken vanuit onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

 • Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 • Indien u kunt bewijzen dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken;

KORIJ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Zoals al eerder vermeld, wordt de informatie die u verstrekt vertrouwelijk behandeld en alleen ingezameld en verwerkt voor de volgende algemene doelstellingen of voor elke andere wettige doelstelling die beschreven wordt in de toepasselijke wet.

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om uw aankoop te verwerken of de aangevraagde diensten te verlenen;

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 • Om te reageren op aanvragen voor product of dienst;

 • Om ons product en dienst te verbeteren;

 • Om de aankondiging en inhoud te individualiseren.

 • Informatieaanvragen

 • KORIJ verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Als u niet langer informatie wenst te ontvangen, stelt u ons dan hiervan op de hoogte door een e-mail te sturen naar De beheerder van KORIJ en de website,

Geautomatiseerde besluitvorming; 

 • KORIJ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KORIJ) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden;

 • KORIJ verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken;

 • KORIJ gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen; 

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KORIJ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens per E-mail sturen aan de beheerder van de website.

 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie met uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. KORIJ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen;

 • KORIJ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Https://www.hetontstaan@gmail.com.

 • KORIJ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.